Activiteiten

De activiteiten zijn onderverdeeld in:

Voor Allochtonen en belanghebbenden in Dordrecht e.o.

‘Op thee’ project
Voor de jongeren worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij zij de kans krijgen om in een vertrouwde omgeving hun problemen op tafel te leggen. Over het gehele jaar genomen worden er 10 a 12 bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gemiddeld door zo’n 30 jongeren bijgewoond. Bij een aantal bijeenkomsten wordt ook een maaltijd geserveerd. De ervaring leert dat de jongeren met dit project meer inzicht krijgen in de complexiteit van de jongerenproblematiek en handvaten krijgen om zelf een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen. Behalve dat het zinvol is het ook nog heel gezellig.

Thema avonden
Omdat de jongeren naast hun opleiding ook op actuele politieke en maatschappelijke kwesties hun inbreng hebben, worden ze op de hoogte gebracht van de actuele zaken en hun mening gevraagd. Dit levert een grote bijdrage aan het integratieproces. Er wordt samengewerkt met andere stichtingen en instanties (SABEN, Hogeschool InHolland, Hogeschool Amsterdam, Stimulans, GGD, scholen etc.).

Net als vorige jaren gaat FAZILET gaat in komende periode minstens 2 keer een stedelijke thema avond organiseren, waarbij deelnemers uit landelijke en/ of plaatselijke politiek, deskundigen, belanghebbenden en alle Dordtse zelforganisaties en haar leden kunnen deelnemen. Zij doelgroep wordt door middel van flyers die huis-aan-huis worden verspreid, In kranten worden door middel van persbericht en advertentie geplaatst om zo zoveel mogelijk deelnemers te werven.

Kennisuitbreiding en Zelfontwikkeling cursus
Door de behaalde goede resultaten in de afgelopen jaar en aanhoudend belangstelling, gaan wij door met deze cursus. De doelgroep is jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Enkele onderwerpen zijn:

 • – assertiviteit
 • – communicatie technieken
 • – etc.

Studieweekend/ Kadertraining.
Komend jaar zal er verder samengewerkt worden met o.a. STAVOOR, STIMULANS en de Provincie en Marokkaanse Jongerenvereniging. FAZILET wil graag haar kaders trainen met een kadertraining, om haar organisatie verder te kunnen professionaliseren.

Sport
Hier is onze doel het stimuleren van sport onder de jongeren, ouderen en met name ook vrouwen. Zoals volleybal, voetbal, zwemmen, atletiek e.d.
Ieder week organiseren wij op de dinsdagen Volleybal en op vrijdag en zondag zaalvoetbal.

Dit jaar komt hier ook zwemmen erbij. Extra aandacht gaat ook om vrouwen aan sporten te krijgen. Omdat er nog taboes en culturele en religieuze beperkingen zijn willen wij een gericht aanbod bieden.
Dit gaan wij doen i.s.m. de Stichting SEDA, Sportstimulering Dordrecht, andere sportscholen, zwembad in Dubbeldam.

Ouderen
Wij gaan verder met het organiseren en de bestaande activiteiten meer invulling te geven voor de ouderen i.s.m. DWO Ouderenzorg en sociale dienst Drechtsteden. Dit krijgt een hogere prioriteit t.o.v. vorige jaren.

Deze zijn:

 • – WMO
 • – Inburgeringtraject
 • – Kennen van eigen rechten.

Gezamenlijk diner
Tijdens dit avondmaal worden buurtbewoners ook mensen van verschillende instellingen, instanties, stichtingen en mensen uit de samenleving uitgenodigd. Deze sociale omgang bevordert de bekendheid, elkaar leren kennen, onderlinge solidariteit en saamhorigheid met de buurt en de samenleving. De maaltijden worden verstrekt door de vrijwilligers van de stichting.

Onbekend maakt onbemind. Door deze activiteit denken wij een bijdrage te leveren om onze bekendheid te vergroten en anderen beter te leren kennen.

Culturele bazaar
Cultureel weekend mei 2017. Dit zeer geslaagde project krijgt komend jaar een vervolg.

De stedelijke thema-avond wordt weer samengekoppeld met de culturele bazaar om zoveel mogelijk mensen te bereiken en ook in kosten te delen. Want er gaat weer een full colour folder gedrukt worden met een oplage van 50.000. Deze wordt door een bedrijf verspreid aan iedere huishoudens. Er komt een advertentie gezet in de regionale krant en wordt ook persbericht uitgeven met een verhaal en oproep naar de Culturele bazaar en de thema-avond,

De opkomst verwachten wij weer hoog, Wij verwachten dit jaar meer autochtonen dan de allochtonen.

Hier staat het ontmoeten, cultuur en gewoontes leren kennen en met elkaar plezier hebben centraal.

Nieuwe Projecten

Overgewicht
Het is een wereld probleem dat overgewicht bij kinderen, jongeren en ouderen. Maar wat wij zien is dat het percentage bij allochtone jongeren en vooral bij de vrouwen heel hoog is en steeds hoger wordt die kampen met overgewicht.

I.s.m. met de GGD Dordrecht starten wij een project om het overgewicht tegen te gaan bij de allochtonen. GGD gaat een consulent voor ons beschikbaar stellen die ons gaat begeleiden en bij het uitvoeren van het project. Wij gaan de doelgroep bereiken en de accommodatie regelen qua inhoud gaat meer GGD invullen. GGD is hierin deskundig genoeg.

“Ik sta open voor contact”
I.s.m. SABEN (Stichting Advies, Begeleiding en Educatiecentrum Nederland) gaan wij een project opzetten met de titel “ik sta open voor contact”.

Omdat het samenleven individualiseert en een druk leven hebben, heeft men geen sociale contacten. Laat staan dat autochtoon met een allochtoon in contact komt zelf onder autochtonen en allochtonen onderling laat dat aan wensen over.

Iedereen wil graag zijn Buren kennen. Maar wat je nu ziet is dat je niet eens een gedag zeg aan de buren die een deur naast je wonen.
Men ziet bepaalde drempels om in contact te komen, is ook bang of terughoudend met de stap om in contact te komen. Een Nederlandse meneer denkt van ”Mag ik hallo zeggen tegen mijn Turkse buurvrouw? Mag dat wel? Wil ze dat wel?

Om dit makkelijk te maken willen wij beetje afkijkend van het armband gedachte (dat een kleur armband vb. respect oproept) een project en campagne opzetten, dat men zonder wat te zeggen laat zien dat hij/zij OPEN staat voor contact.
Dit willen wij door middel van petjes, sjaal, rozetten, haarspeldjes, mutsen of andere materiaal gebruiken met een “Ik sta Open voor Contact Logo”. Dit logo is in ontwikkeling bij een ontwerpbureau.

Zo laat je zien aan de mensen dat jij Open staat voor contact zowel voor Allochtonen als autochtonen.
Dordrecht is als pilot gekozen als het hier slaagt wordt dit een landelijke campagne.

Het educatiecentrum
Fazilet ontplooit activiteiten te organiseren die zal bijdragen voor het behalen van haar doelstellingen. In alle activiteiten wordt als voertaal Nederlands gebruikt.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding aan jongeren Huiswerkbegeleiding is een van de belangrijkste activiteiten. Iedere schooldag van 19.00-21.30 met tussenpauze wordt huiswerkbegeleiding gegeven. De jongens worden op hun niveaus (VMBO, HAVO, Gymnasium en hoger) ingedeeld in aparte lokalen. Elk lokaal wordt door een begeleider (docenten en/ of hooggeschoolden) bijgewoond om hulp te bieden bij het maken van hun huiswerk. Onder hulp moet gedacht worden aan onder andere de volgende punten:

 • Bij een huiswerk probleem wordt de betrokkene persoonlijk de lesstof uitgelegd. Hierbij wordt ook lesstofondersteunende informatie gegeven.
 • De jongens die een S.O., repetitie of tentamen hebben worden een dag van tevoren door de begeleider overhoord.
 • De jongens worden bij het maken van de taken (z.g. Dalton taken) ondersteunt.
 • Aan de jongens die moeilijkheden hebben met de Nederlandse taal (ISK- doorstromers), wordt extra aandacht gegeven. Deze jongens worden gestimuleerd om boeken en kranten te lezen. Na lezing wordt van hen verwacht dat ze de vragen kunnen beantwoorden in het Nederlands.
 • Etc.

Coachen
Om te zorgen dat ze op school beter presteren en zonder de liefde en aandacht die zij van thuis hebben kwijt te raken, worden ze individueel begeleid (gecoacht) door de volgende personen. N. Gumusoluk, N. Bruyniks, A. Kose, P. Tanck, Y. Sanli, T. Ördek, E. Aydin en M. Yapan. Deze personen nemen onder andere de volgende taken op zich:

 • Ze nemen de voogdij van 10 jongens op zich.
 • Goed contact hebben met de mentoren.
 • Als er problemen voordoen op school of privé deze proberen op te lossen of derden inschakelen.
 • Rapportvergaderingen of andere bijeenkomsten bijwonen die met de jongens te maken hebben.
 • Structureel controleren op behaalde cijfers op school, om tijdig in te grijpen als het misloopt. Om jongens te stimuleren een hoog cijfer te halen is er een prestatie regeling waar ze voor cijfers boven 8 beloond worden. De bezitters van de beste drie schoolrapporten worden beloond voor de behaalde prestaties.
 • Etc.

Education Play Nights
Op de meeste vrijdagavonden wordt een Education Play Night georganiseerd. Op de ene avond komt de fractievoorzitter van een politieke partij vertellen over de politiek, de andere avond wordt een toneelstuk uitgevoerd, door de jongeren opgezet en regisseert. Er tot het organiseren van quizspel waar de jongeren prijzen kunnen winnen. Zo willen wij bijdragen bij de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en meer respect en interesse wekken voor de wetenschap, politiek, kunst en cultuur.

Is open voor iedereen ook voor jongeren die niet op het educatiecentrum verblijven. De deelname is gratis.

Opendag educatiecentrum
Om openheid te geven wie we zijn en wat we allemaal hier doen geven wij met de opendag de gelegenheid aan de buren en de hele Dordtse gemeenschap om bij ons te komen kijken. Op deze dag kan men ook in aanraking komen met de Turkse kunst, cultuur en keuken.

Hiermee streven wij naar een betere band tussen de Turkse (allochtone) en de Nederlandse gemeenschap.

Ouderparticipatie
Als men wilt dat de jongeren studeren en de school niet verlaten zonder diploma dan moeten de ouders ook betrokken worden bij het leerproces van hun kinderen.

De allochtonenouders zijn terughoudend en niet echt betrokken bij het leertraject van hun kinderen. De wil is er wel bij de ouders maar qua invulling zijn er gebreken. Zo ontstaat een kloof tussen de ouders, school en het kind. Fazilet probeert door de ouders te betrekken bij het leertraject van hun kinderen als intermediair te functioneren tussen ouders, school en het kind.

Wij organiseren ouderavonden, om de voortgang van de leerlingen op school, verblijf op het Fazilet, de sociale ontwikkeling enz. aan de ouders mede te delen en met hun hierover te praten.

Deze avonden worden jaarlijks 4 keer georganiseerd, om zo de ouderen bij de ontwikkeling van hun kind(eren) bij te betrekken. Deze bevorderd de ouderparticipatie en de aandacht die ze in het onderwijs van hun kinderen hebben. De ouders worden gestimuleerd om de rapportvergaderingen bij te wonen, indien nodig gaat iemand van Fazilet met de ouders mee. Ouders moeten ook contact houden met de mentoren van hun eigen kinderen. Want de ouders zijn primair verantwoordelijk met het leerproces van hun kinderen.